Apel do GDDKiA w sprawie remontu Alei Piłsudskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Marki, z inicjatywy Klubu Radnych „TAK, zmieniamy Marki” podjęto stanowisko w sprawie modernizacji Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego przez GDDKiA. Radni wskazali szereg aspektów związanych z bezpieczeństwem zarówno pieszych, jak i kierowców i liczą na profesjonalne podejście do tematu przez inwestora.

Stanowisko zostanie przekazane Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewodzie Mazowieckiemu i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

Treść stanowiska:

Rada Miasta Marki wyraża głębokie zaniepokojenie wobec jakości prac już zrealizowanych w ciągu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w pasie drogowym wschodnim oraz stanu pasa drogowego zachodniego czasowo udostępnionego do ruchu na okres zimowy.

Od dziewięciu miesięcy w mieście Marki trwa remont nawierzchni Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to element kontraktu obejmującego budowę Obwodnicy Marek (fragment drogi S8). Dzięki uzyskaniu przejezdności i oddaniu do użytku drogi S8 od węzła Marki do węzła Radzymin Płd. w grudniu 2017 roku mieszkańcy Marek po wielu trudnych latach oczekiwań na polepszenie sytuacji drogowej mogli wreszcie odczuć poprawę komfortu życia w naszym mieście. A wszystko za sprawą wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza Marki i ograniczenia liczby pojazdów przejeżdżających codziennie Aleją Piłsudskiego, co wiązało się z likwidacją zatorów drogowych, ograniczeniem emisji spalin, hałasu i drgań emitowanych przez pojazdy poruszające się główną arterią naszego miasta.

Niestety, radość mieszkańców z otwarcia Obwodnicy Marek trwała tylko kilka miesięcy. W kwietniu 2018 roku rozpoczął się remont nawierzchni Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego na całej długości naszego miasta. Tak szeroki zakres prac i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu spowodowały, że zatory drogowe znów powróciły do Marek, a termin realizacji inwestycji był wielokrotnie przesuwany z różnych przyczyn.

Mimo zapewnień przedstawiciela wykonawcy remontu firmy Astaldi, złożonych na sesji Rady Miasta Marki we wrześniu 2018 roku, nie udało się zakończyć inwestycji przed okresem zimowym. W wyniku czego na zachodniej nitce remontowanego odcinka nie zdążono ułożyć warstwy ścieralnej asfaltu, jednak, by usprawnić komunikację w Markach, czasowo oddano do użytkowania pas drogi.

Od tego czasu do Burmistrza Miasta Marki, pracowników Urzędu Miasta Marki oraz radnych wpłynęło wiele skarg od mieszkańców związanych ze stanem pasa drogowego udostępnionego na okres zimowy, które należy uznać za uzasadnione. W związku z powyższym, podzielając stanowisko na temat konieczności jak najszybszej realizacji części prac w ciągu drogi, by usprawnić komunikację i zminimalizować możliwość uszkodzenia pojazdów poruszających się obecnie Aleją Piłsudskiego, wnosimy o pilną poprawę zjazdów z Alei Piłsudskiego w drogi poprzeczne.

Obecny zły stan techniczny wielu skrzyżowań powoduje uszkodzenia pojazdów poruszających się po mareckich drogach oraz sprzyja niebezpiecznym sytuacjom w związku z tworzącymi się zatorami powodowanymi przez pojazdy skręcające z Alei Piłsudskiego w boczne ulice. Ponadto wnosimy o odpowiednie połączenie nawierzchni asfaltowej na przewiązkach. Obecny stan techniczny wielu skrzyżowań utrudnia przejazd nie tylko samochodom osobowym, ale również autobusom komunikacji miejskiej. Zwracamy się również o weryfikację i poprawę oznaczenia niebezpiecznych miejsc znajdujących się obecnie w pasie drogi: oznakowanie niedokończonych studzienek kanalizacyjnych, ubytków w chodniku, uzupełnienie oznakowania poziomego jezdni oraz uprzątnięcie zbędnych modułów plastikowych z pasa drogi.

Z dużym zaniepokojeniem odnotowujemy także szereg uwag związanych ze stanem zmodernizowanej już wschodniej nitki Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie w wielu miejscach po opadach deszczu lub w wyniku roztopów tworzą się zastoiny wodne, które nie występowały przed modernizacją nawierzchni. Taki stan rzeczy może być spowodowany niewłaściwym wykonaniem spadków nawierzchni jezdni oraz likwidacji odwodnienia przykrawężnikowego, przez co woda opadowa nie trafia do studzienek i zalega w pasie drogi. Wnosimy o przeanalizowanie tej sytuacji i wdrożenie środków zaradczych.

Należy także zwrócić uwagę na wysokość krawężnika na wyremontowanej jezdni, który w wielu miejscach znajduje się obecnie praktycznie na równi z nawierzchnią pasa drogowego, co powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych. W związku z powyższym wnosimy o weryfikację wysokości krawężnika na całej długości Alei Piłsudskiego i dostosowanie jego wysokości do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 124).

Mając na uwadze dotychczasową współpracę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i samorządem Gminy Miasto Marki, która na przestrzeni lat zaowocowała przyspieszeniem budowy Obwodnicy Marek i oddaniem jej do użytku, wierzymy, że również postulaty zawarte w powyższym stanowisku Rady Miasta Marki zostaną zrealizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców korzystających z Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

pilsudskiego

Reklama