Nasi radni

W Radzie Miasta Marki zasiada obecnie 12 członków i sympatyków naszego stowarzyszenia, startujących z Komitetu Wyborczego Burmistrza Jacka Orycha, których mieszkańcy obdarzyli zaufaniem powierzając zaszczytną funkcję radnego miasta Marki. Są to:

Marcin Brzeziński
Z zawodu jest informatykiem, podnosi kwalifikacje na wyższych studiach. Od ponad 10 lat współpracuje z różnymi grupami i stowarzyszeniami. Od pięciu lat najwięcej czasu poświęca mareckiej Ochotniczej Straży Pożarnej – obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. W 2018 r. po raz pierwszy został radnym. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Po godzinach lubi jeździć na rowerze, oglądać ciekawe filmy i działać na rzecz małej ojczyzny.
kontakt: radny.brzezinski@marki.pl

Anna Chojecka
Jest rodowitą mieszkanką naszego miasta. Z rodzinnego domu wyniosła szacunek dla tradycyjnych wartości, którymi kieruje się w życiu i pracy. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (Organizacja i Zarządzanie Bibliotekami). Przez 22 lata pracowała w szkole, przez ostatnie lata jako nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1. Lubi pomagać ludziom, dlatego chętnie bierze udział w wielu akcjach społecznych i charytatywnych. Jest m.in. wieloletnim członkiem mareckiego sztabu WOŚP i stowarzyszenia Projekt Marki. Jest szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci.
kontakt: radna.chojecka@marki.pl

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc
Prawnik, bankowiec, społecznik. Był prezesem Marcovii i radnym poprzedniej  kadencji. Zawodowo zarządza firmą specjalizującą się w restrukturyzacji trudnych wierzytelności. Od ponad 27 lat jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego działa na rzecz dzieci i młodzieży. Od ponad 10 lat jako członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego włącza się w lokalne przedsięwzięcia takie jak Spartakiada MSG i bieg Nocny Marek. W bieżącej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Prywatnie jest mężem i szczęśliwym tatą ośmioletniej Basi.
kontakt: radny.chwiloc-filoc@marki.pl

Jarosław Jaździk
Społecznik, instruktor harcerstwa, nie należy do żadnej partii politycznej. Z zamiłowania i wykształcenia fotograf, członek Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. Organizator i współorganizator wielu mareckich wydarzeń kulturalnych i sportowych: Przystań Marki, Spartakiada Rodzinna, Dzień Rodziny Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Bieg Nocny Marek, Memoriał Bercika. Jeden z założycieli reaktywowanej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach, pełnił funkcję skarbnika w pierwszym zarządzie. Jest również społecznym członkiem Powiatowej Rady Polityki Społecznej. Od lutego 2017 r. radny miasta Marki. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pracuje aktywnie w Komisji Statutowej. Jeden z pomysłodawców programu „Akcja sterylizacja”. Przez kilka lat pracował społecznie w zespole ds. budżetu obywatelskiego. Mąż i ojciec, obecnie – jak podkreśla – młody, podwójny dziadek.
kontakt: radny.jazdzik@marki.pl

Przemysław Lis
Rodowity markowianin, mieszkaniec Strugi. Od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą – sklep spożywczo-przemysłowy. Ma wykształcenie średnie. Jest zaangażowany w różnego typu projekty społeczne m.in. bieg Nocny Marek i przedsięwzięcia w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Strudze. Ma już doświadczenie z poprzedniej kadencji – wygrał wybory uzupełniające. Szczęśliwy mąż i tata dwójki dzieci.
kontakt: radny.lis@marki.pl

Agnieszka Lużyńska
Animatorka kultury, wokalistka, działaczka społeczna, prowadzi własną firmę. W Radzie Miasta zasiada od 2010 r. Była wiceprzewodniczącą Rady Miasta Marki (2010-2014), a od 2014 roku pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Organizatorka czterech pierwszych finałów WOŚP w Markach. Wolontariuszka, a następnie członkini Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 roku. Organizatorka młodzieżowych sesji Rady Miasta i współorganizatorka konkursu wiedzy o UE.
Od 2014 r.  prowadzi 11 listopada „Narodowe śpiewanie” połączone z prelekcjami historycznymi. Inicjatorka i autorka miejskich koncertów patriotycznych. Uhonorowana za zasługi w kultywowaniu tradycji niepodległościowych Odznaką Honorową Związku  Żołnierzy Armii  Krajowej  oraz medalem  „Pro Patria”.  Za działalność kulturalną w naszym mieście otrzymała w 2016 r.  tytuł „Kobieta z Marką”.
kontakt: radna.luzynska@marki.pl

Andrzej Nadolski
W Markach mieszka od 2009 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowo Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo związany z branżą energetyczną. Określa siebie mianem zadaniowca: jeśli jest coś do zrobienia, zapoznaje się z tematem, mobilizuje potrzebnych ludzi oraz środki i doprowadza do realizacji. Od kilku lat współorganizoator wielu mareckich imprez i wydarzeń, m.in. Spartakiada Rodzinna, Święty Mikołaj Mieszka w Markach, Zajączek mieszka w Markach, itp.
W bieżącej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Komisji Statutowej, a także jest członkiem zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO).
kontakt: radny.nadolski@marki.pl

Urszula Paszkiewicz
Mieszka w Markach od 1977 r. Od 1986 r. jest bibliotekarką w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strudze, a od 2000 r. pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w bibliotece szkolnej. Od wielu lat angażuje się w życie miasta współorganizując konkursy edukacyjne dla dzieci oraz włączając się w organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jest także współzałożycielką stowarzyszenia Struga Wczoraj, Dziś, Jutro, które za główny cel stawia sobie działania na rzecz upowszechniania kultury wśród społeczności Strugi. W 2016 r. za działalność społeczną otrzymała nominację w plebiscycie „Kobieta z Marką”. Od wielu lat jest radną.
kontakt: radna.paszkiewicz@marki.pl

26

Marek Mielczarek

kontakt: radny.mielczarekpaszkiewicz@marki.pl

Marlena Stosio
Mieszka w Markach od urodzenia.  Od kilkunastu lat prowadzi działalność gospodarczą na terenie naszego miasta. W 2016 r. podczas konwentu „Szminka” została nagrodzona tytułem „Kobiety z Marką” w kategorii „Przedsiębiorczość”. W latach 2016-19 była prezesem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Jest członkinią Lady Business Club. W 2014 r. po raz pierwszy uzyskała mandat radnej. W 2018 r. ta sztuka udała się jej ponownie. Jest przewodniczącą Komisji Gospodarczo-Budżetowej. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci.
kontakt: radna.stosio@marki.pl

Magdalena Szafarz
Jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 1 oraz właścicielką szkoły tańca „Akademia Pani Szafki”. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego i zdrowotnego (Uniwersytet Opolski, AWF w Katowicach, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ma też na koncie podyplomowe studia z zarządzania oświatą.
Rokrocznie organizuje pomoc dla dzieci z domów dziecka oraz Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, angażując i ucząc empatii uczniów. Wspólnie z podopiecznymi wspiera organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Marek, takich jak Spartakiada Rodzinna, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Rodziny i pikniki sąsiedzkie. Jest przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Szczęśliwa mama 4-letniego synka.
kontakt: radna.szafarz@marki.pl

Robert Szafrański
Ma 54 lata. Jest ekonomistą, ukończył wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie studiów w prywatnej firmie, przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej – od handlowca do dyrektora. W 2000 r. założył własną działalność gospodarczą. W 2014 r. po raz pierwszy zdobył mandat radnego. Obecnie jest radnym drugiej kadencji i, podobnie jak w pierwszej kadencji, jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki. Jego konikiem w działalności społecznej jest ochrona lokalnego środowiska naturalnego przed dewastacją.
kontakt: radny.szafranski@marki.pl 

————–
Nie wyobrażamy sobie prac w radzie bez Waszego udziału. Prosimy przede wszystkim o przekazywanie wszelkich uwag i spostrzeżeń. Będziemy zaszczyceni, jeżeli zaprosicie nas Państwo na spotkanie do siebie i jednocześnie prosimy o udział w spotkaniach organizowanych przez nas. Możecie być pewni, że nasz głos w Radzie Miasta będzie słyszalny. Informacje o naszej pracy uzyskacie Państwo w „Ekspresie Mareckim”, na stronie internetowej http://www.msg.net.pl lub odsłuchując nagrania z posiedzeń Rady Miasta czy też jej komisji (do pobrania ze strony internetowej urzędu miasta w dziale NAGRANIA).

Dyżury radnych odbywają się w każdą środę w Urzędzie Miasta Marki, natomiast dyżur Przewodniczącej Rady Miasta Marki w każdy poniedziałek.

Reklama